ماده 1) تعهدات مجری:

مجری متعهد میگردد  در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکرشده در شرح خدمات به کارفرما تحویل نماید.

مجری متعهد می گردد حداکثر تا تعداد طراحی ذکر شده در شرح خدمات را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت را به عنوان حق الزحمه مجری در نظرگرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد. كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

ماده 2) تعهدات کارفرما:

کارفرما متعهد می گردد  کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات، محتوی و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده بر عهده نخواهد داشت.

مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. به كاربردن نشانى سایت، تلفن و يا ساير اطلاعات توسط مجری در كنار امضاء نياز به تاييد كارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.

چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به مجری گرافيك بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

چنانچه بعد از تاييد نمونه اوليه كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در نمونه اوليه درخواست نمايد،ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجری اعلام می گردد می باشد.

چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم  به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پیش از تصفیه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل یا عکسی از طراحی های انجام شده  دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت، پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت میگردد وکارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می باشد.

ماده 3) فسخ قرارداد:

قرار داد از نوع لازم  تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می  تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کارانجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات وکارهای انجام شده به کارفرما می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه – ﻓﺴﺦ ﻗﺮار ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.